کارشناسان دانشکده

لیست کارشناسان گروههای آموزشی دانشکده منابع طبیعی

ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
۱ گروه مهندسی منابع طبیعی - شیلات آرزو زنگنه آرزو زنگنه آرزو زنگنه
۲ گروه مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست آرزو زنگنه آرزو زنگنه -
۳ گروه مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری آرزو زنگنه - -
۴ گروه مهندسی کشاورزی- آب آرزو زنگنه - -
۵ مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب - آرزو زنگنه -
۶ گروه زیست شناسی- زیست دریا آرزو زنگنه - -