مدیران گروه دانشکده

لیست مدیران گروههای آموزشی دانشکده منابع طبیعی به تفکیک مقاطع تحصیلی

ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
۱ گروه مهندسی منابع طبیعی - شیلات دکتر دلارام نخبه زارع تکثیر و پرورش آبزیان : دکتر دلارام نخبه زارع
بوم شناسی آبزیان شیلاتی: دکتر دلارام نخبه زارع
تکثیر و پرورش آبزیان :   خانم دکتر دلارام نخبه زارع
۲ گروه مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست دکتر آژیر خلیل آریا مدیریت محیط زیست: دکتر آژیر خلیل آریا
آموزش محیط زیست: دکتر آژیر خلیل آریا
برنامه ریزی محیط زیست:  دکتر آژیر خلیل آریا

مدیریت محیط زیست- مدیریت محیط زیست:دکتر آژیر خلیل آریا
محیط زیست - تنوع زیستی:دکتر آژیر خلیل آریا
بوم شناسی آبزیان شیلاتی:  دکتر دلارام نخبه زارع

۳ گروه مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری دکتر آژیر خلیل آریا  - -
۴ گروه مهندسی کشاورزی- آب دکتر آژیر خلیل آریا  - -
۵ مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب - دکتر آژیر خلیل آریا -
۶ گروه زیست شناسی- زیست دریا دکتر دلارام نخبه زارع - -