لیست رشته های دانشکده

ردیف کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته  کارشناسی ارشد دکترا
۱ مهندسی منابع طبیعی-شیلات مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان
۲ مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست - مهندسی شیلات- بوم شناسی آبزیان شیلاتی تنوع زیستی
۳ مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری - مهندسی محیط زیست- برنامه ریزی، آموزش و مدیریت محیط زیست مدیریت محیط زیست
۴ مهندسی کشاورزی-آب - مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب -
۵ زیست شناسی - زیست دریا - - -