آرشیو اخبار

امتحان جامع دکتری تنوع زیستی و مدیریت محیط زیست

تاریخ امتحان جامع دکتری مدیریت محیط زیست و تنوع زیستی

به اطلاع دانشجویان دکتری مدیریت محیط زیست و تنوع زیستی می رساند که تاریخ امتحان جامع کتبی هر دو رشته روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۹ و تاریخ امتحان شفاهی برای رشته تنوع زیستی در روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۴/۱۳ و برای رشته مدیریت محیط زیست پنج شنبه ۱۳۹۷/۴/۱۴ می باشد

ادامه مطلب