- جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

گروه منابع طبیعی یکی از گروه های اموزشی دانشگاه می باشد.