- دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷

نام و نام‌خانوادگی: دکتر حسین پرورش
سمت : رئیس دانشکده منابع طبیعی

- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، از مهرماه ۱۳۸۶ تاکنون
- مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست از سال ۱۳۹۰ تا 13۹۲

- ریاست دانشکده منابع طبیعی از مهر ماه 1392

    سرپرست دانشکده علوم پایه از اریبهشت 1397