- جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۹

گروه منابع طبیعی یکی از گروه های اموزشی دانشگاه می باشد.