- شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

گروه منابع طبیعی یکی از گروه های اموزشی دانشگاه می باشد.