- چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

گروه منابع طبیعی یکی از گروه های اموزشی دانشگاه می باشد.