- دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

گروه منابع طبیعی یکی از گروه های اموزشی دانشگاه می باشد.