- سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

گروه منابع طبیعی یکی از گروه های اموزشی دانشگاه می باشد.