- یکشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۶

نام و نام‌خانوادگی: دکتر حسین پرورش
سمت : رئیس دانشکده منابع طبیعی

- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، از مهرماه ۱۳۸۶ تاکنون
- مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲
- ریاست دانشکده منابع طبیعی از مهر ماه ۱۳۹۲