- یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

گروه منابع طبیعی یکی از گروه های اموزشی دانشگاه می باشد.